skip to Main Content

ข่าวประชาสมพันธ์

เรือนจำประธานเขต 2 ประกอบด้วย
0
เรือนจำและทัณฑสถาน
0
สถานกักขัง

อำนาจในการควบคุมของเรือนจำกลางชลบุรี

มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม ผู้ต้องขังกำหนดโทษตลอดชีวิต

ระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา เด็กฝาก(สถานพินิจฯ) ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

ควบคุมผู้ต้องขัง นักโทษเด็ดขาด ระหว่างสอบสวน ระหว่างพิจารณาไต่สวน

Copyright 2020 © NavaChan

Back To Top