skip to Main Content

งานเยี่ยมญาติเปิดให้รับบัตรคิวจองเยี่ยมตั้งแต่เวลา 07.30 ถึง 14.30 น. ในวันทำการและวันเยี่ยมพิเศษวันอาทิตย์ (หรือตามที่ทางเรือนจำกำหนด) โทร 038198008 – 9

ขั้นตอนการจองเยี่ยม(ห้องเยี่ยมปกติ)

 เตรียมบัตรประชาชนชนทุกคนที่จะเข้าเยี่ยมให้พร้อม 1 ครั้งไม่เกิน 5 คน (บัตรไม่หักชำรุด ข้อมูลตัวหนังสือและรูปในบัตรต้องชัดเจน ไม่หมดอายุ)

 1. กดบัตรคิวและรอเรียกตามลำดับคิว
 2. ยื่นบัตรประชาชนของตนและญาติที่เข้ารวมให้กับเจ้าหน้าที่ ตามช่องบริการที่เรียกคิวของตนเอง
 3. ให้แจ้งชื่อ ผู้ต้องขัง และแดนกับเจ้าหน้าที่รับจองเยี่ยมญาติ
 4. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในบัตรประชาชนของทุกคน โดยการสแกนบัตรประชาชนเข้าระบบจองเยี่ยมญาติ ว่าเคยเยี่ยมผู้ต้องขังไว้หรือไม่ ตรงกับชื่อที่แจ้งขอความประสงค์เยี่ยมหรือไม่ หากเคยมีประวัติเยี่ยมผู้ต้องขังอื่นที่ไม่ใช่ชื่อที่แจ้งมา ต้องมีเอกสารทางราชการเพื่อตรวจสอบความเป็นญาติถึงจะเปลี่ยนชื่อผู้ต้องขังเยี่ยมได้ หากไม่มีก็ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เยี่ยมได้
 5. ญาติต้องยิมยอมให้ข้อมูลในบัตรประชาชนเชื่อมต่อเข้าระบบจองเยี่ยมญาติ เช่น ที่อยู่ เลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่ายในบัตร และเจ้าหน้าที่จะขอข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ ความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับผู้ต้องขัง
 6. เมื่อผ่านขั้นตอนการจองเยี่ยมแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเข้าเยี่ยมญาติให้แก่ญาติ ในบัตรจะระบุข้อมูลชื่อผู้ต้องขัง รายชื่อญาติที่ผ่านการตรวจสอบได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ และรอบที่จะได้เข้าเยี่ยมและหมายเลขเครื่องโทรศัพท์
 7. ให้อ่านข้อมูลในบัตรเข้าเยี่ยมว่าข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้วให้รอเยี่ยมตามรอบที่ได้
 8. เมื่อถึงรอบเยี่ยมแล้วให้แสดงบัตรรอบและบัตรประชาชนของตนและญาติที่เข้าร่วม เข้าแถวตามลำดับเครื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าเยี่ยมญาติอีกครั้ง
 9. เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารให้ไปยังหมายเลขเครื่องโทรศัพท์ที่ได้รับและคุยกับผู้ต้องขังที่ตนจองเยี่ยมไว้ มีเวลาคุย 15 – 20 นาที

หมายเหตุ กดบัตรคิวเยี่ยมได้ตั้งแต่ 07.30 – 14.30 น. (ไม่ปิดพักเที่ยง) ห้ามสลับตัวเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังและห้ามสลับเครื่องโทรศัพท์คุย หากฝ่าฝืนจะถูกเชิญออกและบันทึกพฤการณ์ตัดเยี่ยมญาติ

ตัวอย่าง
บัตรคิวการจองการเยี่ยม

ตัวอย่าง
บัตรคิวเข้าห้องเยี่ยมญาติ

ขั้นตอนการจองเยี่ยม(ห้องคอนเฟอเรนซ์) 

 1. เตรียมบัตรประชาชนชนทุกคนที่จะเข้าเยี่ยมให้พร้อม 1 ครั้งไม่เกิน 5 คน (บัตรไม่หักชำรุด ข้อมูลตัวหนังสือและรูปในบัตรต้องชัดเจน ไม่หมดอายุ)
 2. เตรียมเอกสารทางราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ของญาติทุกคนที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง หากเอกสารที่เตรียมมาไม่สามารถเชื่อมโยงความเป็นญาติได้หรือไม่มีเอกสารไม่สามารถเข้าเยี่ยมญาติได้ทุกกรณี
 3. เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้วให้จองเยี่ยมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการเยี่ยมที่ห้องคอนเฟอเรนซ์ได้เลย
 4. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในบัตรประชาชนของทุกคน โดยการสแกนบัตรประชาชนเข้าระบบจองเยี่ยมญาติ พร้อมกับตรวจสอบเอกสารความเชื่อมโยงความเป็นญาติว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่
 5. ญาติต้องยิมยอมให้ข้อมูลในบัตรประชาชนเชื่อมต่อเข้าระบบจองเยี่ยมญาติ เช่น ที่อยู่ เลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่ายในบัตร และเจ้าหน้าที่จะขอข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ ความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับผู้ต้องขัง
 6. เมื่อผ่านขั้นตอนการจองเยี่ยมแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเข้าเยี่ยมญาติให้แก่ญาติ ในบัตรจะระบุข้อมูลชื่อผู้ต้องขัง รายชื่อญาติที่ผ่านการตรวจสอบได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ และรอบที่จะได้เข้าเยี่ยมและหมายเลขเครื่องโทรศัพท์
 7. ให้อ่านข้อมูลในบัตรเข้าเยี่ยมว่าข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้วให้รอเยี่ยมตามรอบที่ได้
 8. เมื่อถึงรอบเยี่ยมแล้วให้แสดงบัตรรอบและบัตรประชาชนของตนและญาติที่เข้าร่วม เข้าแถวตามลำดับเครื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าเยี่ยมญาติอีกครั้ง
 9. เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารให้ไปยังหมายเลขเครื่องโทรศัพท์ที่ได้รับและคุยกับผู้ต้องขังที่ตนจองเยี่ยมไว้ มีเวลาคุย 15 – 20 นาที

 

หมายเหตุ กดบัตรคิวเยี่ยมได้ตั้งแต่ 07.30 – 14.30 น. (ไม่ปิดพักเที่ยง) ห้ามสลับตัวเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังและห้ามสลับเครื่องโทรศัพท์คุย หากฝ่าฝืนจะถูกเชิญออกและบันทึกพฤการณ์ตัดเยี่ยมญาติ

ตัวอย่าง
บัตรคิวการจองการเยี่ยม

เตือน

Back To Top